Crea sito

Rep.Ceca piazza praga


PROSPEKT  v

Českém jazyce

Pro tebe

Annunciazione
Panna Maria vzorem a příkladem.

„Maria řekla, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.”
(Lk 1,38)

***

"Naše specifické poslání je toto:
ukazovat Pannu Marii dnes lidem."
(Don Alberione)

***

Anunciatinky napodobují Pannu Marii a jsou svědky tajemství Zvěstování v Církvi dnes. Formují celý svůj život podle Panny Marie z Nazareta, která se ve svém každodenním životě nechala obejmout a proměnit Duchem Svatým, přijala Pána Ježíše a darovala nám ho.

 

***

Zvěstování vtělení Božího Syna,  souhlas „Fiat'' a odevzdání se ve slovech “Jsem služebnice Páně...“ představují počátek největšího tajemství naší spásy. Být Anunciatinka znamená spoluúčast ve víře na této
události a její znovuprožívání v přítomném čase lidských dějin.

Beato Alberione

Sito ufficiale in Italia

www.anunciat.mypage.cz

facebook.com/Anunciatinky

Institut Zvěstování Panně Marií

Bl. Jakub Alberione v Církvi

"Vaše apoštolské dílo má smysl, když se děje v Kristu a v Církvi... Pro správné naplnění vašeho povolání je nezbytné být aktivní v Církvi a skrze Církev být v Bohu.
  
(Bl. Alberione)

***

Tato slova našeho zakladatele Anunciatinkám připomínají, že jsme součástí Církve a máme mít církevní charakter, aby každá z nás byla znamením v Církvi a služebnicí Božímu lidu.

Beato Alberione

" Každý Institut zasvěceného života je darem, který Duch Svatý dává Církvi a pro Církev.“
(LG 43)

***

"Zasvěcený život, postaven na Evangeliu je celkovým oddáním se Bohu, pro život a svatost Církve." 
                                      (Can. 574)

              ***               

   Je zapotřebí duší, které opravdu milují  Pána,
které budou hořet láskou k Němu;
ne osoby průměrného ducha,
ale štědré duše ... které tvoří z Božího slova střed knihy
 jejich života, v ní budou číst, uchovávat  a přinášet ho, tak i ony budou světlem.!

(Bl. Jakub  Alberione) 

 

Contatti  

Radostná zvěst


Zasvěcené ve světě

Institut Zvěstování Panně Marií je součástí Paulínské rodiny, jedním z deseti odvětví rodiny Paulínek, založen bl. Jakubem Alberione.

***

Institut schválil papež Jan XXIII. v roce 1960. Je tvořen zasvěcenými ženami, které žijí podle evangelijních rad ve svém světském stavu a v rámci svých sociálních závazků a jsou povolané k šíření poselství spásy. Prvotním úkolem Institutu je vzdávání slávy Bohu a posvěcení svých členů. Zvláštní poslání je sloužit v Církvi a spolupracovat s ní, přinášet Ježíše Mistra, který je Cesta, Pravda a Život, a šířit pravdu křesťanské víry a mravů, „křesťanskou etiku“, k proměně individuálního a společenského života ve všech formách, především s využitím moderních prostředků komunikace.

   

Zemřel 26. listopadu 1971 krátce po tom, co ho osobně navštívil papež Pavel VI. Poslední slova, která vyslovil, byla: „Umírám…Ráj!“ a ještě: „Modlím se za všechny.“

 

torna su